GARDENA

Warunki korzystania z konta

Warunki użytkowania związane z tworzeniem i używaniem konta klienta w celu korzystania ze sklepu internetowego GARDENA oraz rejestracji produktów (ostatnia aktualizacja: [08.08.2023] 

1. Ogólne 

Niniejsze warunki użytkowania (zwane dalej „GTC”) określone przez spółkę GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Niemcy (zwaną dalej jako „GARDENA”, „my”, „nam” lub „nasz”) mają zastosowanie w odpowiedniej wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy dotyczącej utworzenia i używania osobistego konta klienta w celu korzystania ze sklepu internetowego GARDENA (zwanego dalej jako „sklep internetowy”) dostępnego pod adresem www.gardena.com/pl/c/wsparcie-techniczne/rejestracja oraz rejestracji produktów.  

GARDENA jest spółką zależną firmy Husqvarna AB (publ.). Celem konta klienta i świadczonych za jego pośrednictwem usług jest umożliwienie użytkownikowi (i) składania zamówień w sklepie internetowym, (II) rejestracji produktów i wyświetlania przeglądu zarejestrowanych produktów oraz (III) uzyskiwania dostępu do treści i usług związanych z zamówieniem w sklepie internetowym i rejestracją produktu, jak opisano szczegółowo w części 2.  

Warunki i postanowienia dla użytkowników, które różnią się od niniejszych GTC lub stanowią ich uzupełnienie, nie mają zastosowania. 

2. Wymagania podstawowe, tworzenie konta klienta 

Utworzenie i korzystanie z konta klienta jest darmowe. Użytkownik nie ma obowiązku tworzenia konta klienta, jednak jest to wymagane, jeśli Użytkownik chce zarejestrować produkt lub korzystać z treści i usług opisanych poniżej. Zamówienia w sklepie internetowym można również składać bez tworzenia konta klienta. Składanie zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego podlega dodatkowym warunkom. Podczas składania zamówienia użytkownik zostanie oddzielnie poinformowany o tych warunkach. 

Aby utworzyć konto, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. 

Dzięki kontu klienta użytkownik może korzystać w szczególności z następujących funkcji: 

 1. ustawienia profilu (szczegóły konta, ustawienia hasła, zarządzanie biuletynami, usuwanie konta); 
 1. historia zamówień (przegląd zamówień ze szczegółami zamówień i śledzeniem statusu); 
 1. książka adresowa (możliwość edycji określonych adresów dostawy); 
 1. metody płatności (możliwość edycji wybranych metod płatności); 
 1. rejestracja produktów; 
 1. zarejestrowane produkty (wyświetlanie produktów zarejestrowanych za pośrednictwem konta klienta oraz sprawdzanie okresów gwarancji). 

Podczas tworzenia konta klienta użytkownik akceptuje utworzenie konta osobistego. Administratorem konta klienta będzie Husqvarna AB (publ.). Podczas tworzenia konta klienta należy wybrać nazwę użytkownika (adres e-mail) i hasło. Nazwa użytkownika i hasło nie mogą być obraźliwe, w tym obraźliwe wobec jakiejkolwiek rasy lub grupy etnicznej, ani niedwuznacznie seksualne, a także nie mogą nikogo zniesławiać ani naruszać niczyich praw własności intelektualnej ani prawa do prywatności.  

Podczas tworzenia konta klienta zostanie wyświetlony monit o podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, kraju pochodzenia i hasła. Podczas tworzenia konta użytkownik zobowiązuje się do wprowadzania wyłącznie informacji, które są prawdziwe (tj. aktualne). Po przesłaniu danych rejestracyjnych użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem i łączem. Aby zakończyć rejestrację, użytkownik musi kliknąć to łącze potwierdzające. Po zarejestrowaniu się użytkownik otrzyma własne konto klienta z własnymi danymi logowania. Użytkownik będzie miał prawo do korzystania z konta klienta w ramach niniejszych GTC. 

Konto użytkownika ma charakter osobisty i nie wolno go przekazywać osobom trzecim ani zezwalać osobom trzecim na korzystanie z konta klienta. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swoich danych logowania przed dostępem osób nieupoważnionych. Ze względów bezpieczeństwa hasło należy regularnie zmieniać. Jeśli użytkownik ma powody, by sądzić, że jakakolwiek osoba trzecia uzyskała dostęp do jego konta użytkownika, musi nas o tym niezwłocznie poinformować. Mamy prawo, ale nie obowiązek, zablokować dostęp do konta użytkownika, jeśli będziemy mieć powody, by sądzić, że jakakolwiek osoba trzecia uzyskała nieupoważniony dostęp do konta użytkownika. 

Jeśli użytkownik nie zaloguje się do konta klienta przez kilka miesięcy z rzędu, zastrzegamy sobie prawo do wysłania powiadomienia e-mail z informacją, że jeśli chce zachować konto klienta, musi zalogować się do niego w określonym czasie od otrzymania powiadomienia e-mail. Jeśli użytkownik nie zaloguje się do konta klienta w tym określonym czasie, dezaktywujemy lub usuniemy jego konto klienta i powiadomimy go pocztą e-mail o tym fakcie oraz o wynikającym z niego rozwiązaniu stosunku użytkowania, którego dotyczą niniejsze GTC. 

3. Przetwarzanie danych osobowych 

Podczas tworzenia konta użytkownika użytkownik jest proszony o podanie pewnych informacji na swój temat. Prosimy o zapoznanie się z naszą Informacją o ochronie prywatności przed rozpoczęciem korzystania z konta klienta. Informację o polityce prywatności można znaleźć tutaj: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/uk/privacy-notice/ 

4. Licencja 

Firma GARDENA udziela użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, odwoływalnej licencji (zwanej dalej „licencją”) na korzystanie z konta klienta i powiązanych usług pod warunkiem zaakceptowania i przestrzegania niniejszych GTC. Licencja jest udzielana na użytek prywatny, a nie komercyjny. Firma GARDENA nie udziela użytkownikowi ani żadnej innej osobie pozwolenia na kopiowanie lub modyfikowanie usług świadczonych na rzecz użytkownika za pośrednictwem konta klienta. Użytkownik lub osoba trzecia nie może opracowywać, uzupełniać, dekompilować ani odtwarzać kodu źródłowego usług bez naszej zgody (inżynieria wsteczna). Zabronione są wszelkiego rodzaju elektroniczne ataki na usługi. Obejmuje to przesyłanie wirusów i oprogramowania szpiegującego. Wszelkie próby podjęcia wyżej wymienionych działań stanowią naruszenie praw GARDENA. W przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszych ograniczeń lub innych ograniczeń, o których mowa w części 4 poniżej, firma GARDENA będzie mieć prawo do nadzwyczajnego rozwiązania bez uprzedzenia stosunku użytkowania, którego dotyczą niniejsze GTC (w tym licencji). Użytkownik może również być postawiony w stan oskarżenia lub pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu szkód.  

Licencja jest udzielana na czas nieograniczony i kończy się automatycznie w momencie rozwiązania stosunku użytkowania, którego dotyczą niniejsze GTC, np. zgodnie z częścią 8 poniżej. Postanowienia te nie mają wpływu na obowiązywanie paragrafu 69e niemieckiej ustawy o prawie autorskim (UrhG). 

5. Korzystanie przez użytkownika z konta klienta i usług; prawa osób trzecich 

Użytkownik może korzystać wyłącznie z konta klienta oraz usług i treści dostarczonych użytkownikowi na mocy niniejszych GTC. Użytkownik zgadza się i gwarantuje, że nie będzie korzystać z usług i ich zawartości w sposób: 

 1. fałszywy, wprowadzający w błąd, nieprawdziwy lub nierzetelny, 
 1. promujący działania niezgodne z prawem lub zachęcający do takich działań, 
 1. obrażający kogokolwiek ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne i/lub stanowiący agitację przeciwko mniejszości (takiej jak grupa narodowa lub etniczna), 
 1. oszczerczy lub w inny sposób nacechowany seksualnie, 
 1. atakujący jakąkolwiek orientację seksualną lub religię lub dyskryminujący kogokolwiek w jakikolwiek inny sposób, 
 1. obrażający lub prześladujący jakąś osobę fizyczną, 
 1. w jakikolwiek sposób krzywdzący, obraźliwy, niezgodny z prawem lub naruszający prawa osób trzecich (w tym m.in. prawa autorskie i znaki towarowe) lub 
 1. w innym sensie niezgodny z zamierzonym przeznaczeniem usług lub niniejszymi GTC. 

Użytkownik ponosi bezpośrednią odpowiedzialność wobec stron trzecich za naruszenia praw stron trzecich, za które jest odpowiedzialny. W przypadku uzasadnionych roszczeń osób trzecich wobec firmy GARDENA wynikających z takiego naruszenia użytkownik jest zobowiązany do zadośćuczynienia firmie GARDENA za pełny zakres strat, za które użytkownik jest odpowiedzialny, chyba że użytkownik udowodni, że nie jest odpowiedzialny za naruszenie, które spowodowało straty.  

6. Opłaty za korzystanie z sieci i dostęp do niej 

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie sobie dostępu do sieci wymaganego do korzystania z treści i usług dostępnych za pośrednictwem konta klienta. Zasadniczo należy oczekiwać, że niezależni usługodawcy, z których usług użytkownik korzysta w celu uzyskiwania dostępu do sieci, pobierają opłaty, np. za przesyłanie i pobieranie danych. Nie pokryjemy tych kosztów. Ponadto użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie i utrzymanie najnowszego sprzętu lub oprogramowania niezbędnego do uzyskania dostępu do naszych usług i korzystania z nich. 

7. Dostępność konta klienta 

Firma GARDENA stara się zagwarantować, aby konto klienta mogło być wykorzystywane w możliwie jak najpłynniejszy sposób. Ze względów technicznych mogą wystąpić ograniczenia lub tymczasowy brak możliwości korzystania z konta klienta, zarówno w zakresie czasu, jak i dostępnych treści. Dostęp do konta klienta może też zostać zakłócony pracami konserwacyjnymi, aktualizacjami lub usterkami (w szczególności problemami technicznymi, awariami sprzętowymi lub błędami programowymi). 

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zmiany, przerwania lub czasowego zawieszenia usługi udostępniania konta klienta w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub na mocy decyzji właściwych organów albo jeśli będzie to konieczne, aby zapobiec zagrożeniu informatycznemu lub zagrożeniu dla bezpieczeństwa danych związanemu z kontem klienta.  

8. Odpowiedzialność firmy GARDENA 

W przypadku świadczenia przez firmę GARDENA bezpłatnych usług zgodnie z niniejszymi GTC firma GARDENA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za umyślne wykroczenia i rażące zaniedbania. Do wad materiałowych i wad prawnych stosuje się odpowiednio sekcje 523 i 524 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). 

Obowiązują również następujące postanowienia:  

Firma GARDENA ponosi odpowiedzialność za umyślne naruszenia i rażące zaniedbania zgodnie z postanowieniami ustawy Produkthaftungsgesetz (niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt), za zawinione (lub wynikające z zaniedbania) spowodowanie śmierci lub szkody na ciele lub zdrowiu, za nieuczciwe zatajenie wady lub przyjęcie gwarancji zgodnie z przepisami ustawowymi oraz w zakresie, w jakim zastosowanie ma sekcja 70 niemieckiej ustawy o telekomunikacji (TKG) dotycząca odpowiedzialności dostawcy usług telekomunikacyjnych dostępnych publicznie.  

W przypadku nieumyślnego naruszenia istotnych zobowiązań umownych odpowiedzialność firmy GARDENA ograniczona jest do typowych, przewidywalnych szkód. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne dla właściwej realizacji umowy, na których przestrzeganiu partner umowy może zasadniczo polegać i których naruszenie zagraża wypełnieniu celu umowy. 

We wszystkich innych przypadkach odpowiedzialność firmy GARDENA jest wykluczona. W zakresie, w jakim odpowiedzialność firmy GARDENA jest wyłączona lub ograniczona, wyłączenie lub ograniczenie dotyczy również osobistej odpowiedzialności jej personelu, pracowników stałych i kontraktowych, przedstawicieli i pełnomocników. 

9. Rozwiązanie stosunku użytkowania 

Użytkownik może w dowolnym momencie zlecić firmie GARDENA usunięcie konta klienta i zaprzestać korzystania z dostępnych za jego pośrednictwem treści i usług. Funkcja usuwania jest dostępna po zalogowaniu się do konta klienta. Po usunięciu konta klienta stosunek użytkowania pomiędzy użytkownikiem a firmą GARDENA, którego dotyczą niniejsze GTC, zostanie zakończony.  

Firma GARDENA może zakończyć stosunek użytkowania, którego dotyczą niniejsze GTC, z okresem wypowiedzenia wynoszącym cztery (4) tygodnie. Ponadto firma GARDENA zastrzega sobie prawo, zgodnie z przepisami ustawowymi, do rozwiązania umowy, która jest przedmiotem niniejszych GTC, z uzasadnionej przyczyny bez powiadomienia, a tym samym do zamknięcia konta klienta i zablokowania użytkownikowi dostępu do dostępnych za jego pośrednictwem treści i usług, w przypadku poważnego naruszenia niniejszych GTC lub w przypadku wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, które, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danej sprawy i biorąc pod uwagę interesy obu stron, sprawiają, że kontynuowanie stosunku umownego przez firmę GARDENA będzie nieuzasadnione. Powiadomienie o wypowiedzeniu ze strony firmy GARDENA musi zostać sporządzone na piśmie, aby mogło zostać uznane za ważne. 

Firma GARDENA ma również prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu użytkownika do konta klienta ze skutkiem natychmiastowym, jeśli istnieje powód, aby sądzić, że narusza on jakiekolwiek istotne postanowienia niniejszych GTC. 

Usunięcie konta klienta i wynikające z niego zakończenie stosunku użytkowania, którego dotyczą niniejsze GTC, nie mają wpływu na okres gwarancji dotyczący zarejestrowanych produktów. 

10. Zmiany w treściach i usługach dostępnych za pośrednictwem konta klienta 

GARDENA stale wprowadza innowacje, aby zapewnić swoim użytkownikom jak najlepsze wrażenia z użytkowania. Dlatego też firma GARDENA zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany treści i usług dostępnych za pośrednictwem konta klienta, pod warunkiem że taka aktualizacja lub zmiana (i) jest niezbędna do spełnienia przez firmę GARDENA obowiązujących wymogów prawnych lub wypełnienia wiążącego nakazu sądu lub innego właściwego organu; (ii) oznacza jedynie dostosowanie do odpowiednich sprawdzonych lub aktualnych standardów technicznych; lub (iii) nie wykracza poza to, co jest zwyczajowo przyjęte w branży, i jest uzasadniona z punktu widzenia użytkownika w porównywalnych przypadkach, tzn. nie będzie w sprzeczności z uzasadnionym oczekiwaniem użytkownika co do dalszego korzystania z dostępnych istotnych treści lub usług. Przykłady zmian w typie lub funkcjach mogą obejmować poprawki błędów, poprawki zabezpieczeń i ulepszenia funkcji.  

11. Zmiany niniejszych GTC 

Firma GARDENA zastrzega sobie prawo do proponowania użytkownikowi zmian niniejszych GTC. GARDENA przekaże użytkownikowi zmiany niniejszych GTC w formie pisemnej z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej na 30 dni przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w poniższym zdaniu użytkownik musi aktywnie wyrazić zgodę na proponowaną zmianę. W przypadku (i) drobnych zmian w GTC, które nie mają wpływu na istotne postanowienia, oraz (II) zmian wymaganych w związku ze zmianą prawa, prawomocnym orzeczeniem sądu lub wiążącym nakazem właściwego organu zgoda użytkownika zostanie uznana za udzieloną, jeśli firma GARDENA nie zostanie powiadomiona na piśmie o odrzuceniu zmian przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Jeśli użytkownik nie zgadza się z proponowanymi przez nas drobnymi zmianami, może powiadomić firmę GARDENA o odrzuceniu zmian do proponowanej daty ich wejścia w życie. W razie odrzucenia zmian lub niepotwierdzenia zgody w przypadku istotnych zmian oraz w razie odrzucenia w przypadku drobnych zmian stosunek użytkowania, którego dotyczą niniejsze GTC, będzie nadal mieć zastosowanie do istniejących GTC. W powiadomieniu o zmianach firma GARDENA poinformuje użytkownika o wymogu wyrażenia zgody lub o przysługującym mu prawie do odrzucenia zmian oraz o znaczeniu braku zgody lub terminie na przesłanie powiadomienia o odrzuceniu zmian.  

  

12. Prawo właściwe 

Niniejsze GTC podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyjątkiem międzynarodowego prawa prywatnego i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG). Ten wybór jurysdykcji nie oznacza, że klient, jako konsument, jest pozbawiony ochrony przyznanej mu przez przepisy, które zgodnie z prawem państwa, w którym klient mieszka, nie mogą być wyłączone w drodze umowy.  

13. Klauzula salwatoryjna 

W przypadku gdy pojedyncze postanowienia niniejszych GTC okażą się lub staną się nieważne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Prawo ustawowe (sekcja 306 (2) niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB)) będzie miało zastosowanie we wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszych warunkach, oraz w zastępstwie wszelkich postanowień uznanych za nieważne. We wszystkich innych przypadkach strony zastępują nieważne postanowienie ważnym postanowieniem możliwie jak najbardziej zbliżonym do intencji ekonomicznej nieważnego postanowienia, chyba że dodatkowa interpretacja umowy ma pierwszeństwo lub jest możliwa. 

14. Kontakt 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących treści lub usług dostępnych za pośrednictwem konta klienta prosimy o kontakt pod adresem: service@gardena.com.  

Data ostatniej modyfikacji: [08.08.2023]